Skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Via haar websites (de "Site") en applicaties (de "App") biedt Traeger klanten verschillende producten en diensten voor buiten koken (tezamen: de "Diensten"). Deze Algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") gelden tussen Traeger Pellet Grills, LLC, een besloten vennootschap naar het recht van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika ("Traeger", de "Vennootschap") en een persoon, entiteit, vertegenwoordiger of agent die gebruik maakt van of toegang heeft tot de Diensten (de "Gebruiker"). De Diensten mogen worden gebruikt onder voorbehoud van volledige naleving door de Gebruiker van deze Voorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en alle eventuele aanvullende voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen of die Traeger ter bestudering en aanvaarding aan de Gebruiker voorlegt.


GEBRUIKERSACCOUNT; PRIVACYBELEID.

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet de Gebruiker mogelijk een account en wachtwoord aanmaken. Om een account aan te maken, dient de Gebruiker minimaal 18 jaar oud te zijn en dient hij Traeger bij het proces voor het aanmaken van het account waarheidsgetrouwe en juiste informatie te verstrekken. De Gebruiker is ermee op de hoogte en stemt ermee in dat Traeger informatie van de Gebruiker kan verzamelen, gebruiken en bekendmaken, daaronder begrepen persoonlijke informatie, in overeenstemming met het Privacybeleid van de Vennootschap, zoals dat op enig moment mocht komen te luiden.


VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER.

De Gebruiker is bij uitsluiting verantwoordelijk voor het verkrijgen, onderhouden en beveiligen van alle apparatuur en bijkomende diensten die nodig zijn om verbinding te maken met, toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van de Diensten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot internettoegang, netwerkapparatuur, hardware, software en besturingssystemen. Dit houdt onder meer in dat de routerfirmware en -software van de Gebruiker en diens software van mobiele apparaten volledig actueel moeten zijn. De Diensten mogen niet worden gebruikt op een manier die op enigerlei wijze onrechtmatig, frauduleus of illegaal is. Elk gebruik van spyware, Trojaanse paarden, wormen of virussen van dien aard is verboden. Het is ten strengste verboden om zich bezig te houden met geautomatiseerde „data harvesting” of het sturen van ongevraagde commerciële berichten in verband met de Site of de App. De Gebruiker verklaart niet te zullen trachten het netwerk of de beveiligingsfuncties van de Diensten te verstoren of onbevoegd toegang te zullen verkrijgen tot de systemen van Traeger.


SMS/MMS-BERICHTEN.

Met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker mag Traeger de Gebruiker via autodial Short Message Service ("SMS") of Multimedia Messaging Service ("MMS") berichten sturen om de Gebruiker op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen, recepten, evenementen en andere marketinginformatie. Door een abonnement te nemen gaat de Gebruiker akkoord met het ontvangen van marketingberichten op het telefoonnummer dat is gebruikt op het moment van de opt-in. Instemming met SMS/MMS-berichten is niet verplicht om goederen of diensten te kunnen kopen. Er kunnen berichten- en gegevenstarieven gelden. De Gebruiker kan op elk gewenst moment "STOP" sms'en naar 48760 om zijn toestemming voor toekomstige SMS- of MMS-berichten van Traeger in te trekken, of "HELP" sms'en voor meer informatie.


ORDERVERWERKING.

Wanneer de Gebruiker een bestelling plaatst, kan Traeger een preautorisatie uitvoeren op de creditcard of de betaalkaart van de Gebruiker voor het bedrag van de bestelling van de Gebruiker. Alle facturerings- en registratiegegevens die de Gebruiker verstrekt, moeten juist, volledig en correct zijn. Door de aankoop aan het einde van het afrekenproces te bevestigen, verklaart de Gebruiker alle kosten te accepteren en te zullen voldoen die via de desbetreffende betalingsmethode worden gemaakt voor alle artikelen, producten en/of diensten die de Gebruiker heeft gekocht, daaronder begrepen omzetbelasting. Traeger is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen uitvoeren van bestellingen om welke reden dan ook en behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken bestellingen te weigeren of bestelhoeveelheden te beperken tot redelijke hoeveelheden, aankopen door detaillisten, distributeurs of wederverkopers te verbieden, producten of diensten niet langer aan te bieden of te weigeren, voorwaarden te stellen aan kortingen, coupons of acties, gebruikers te beletten een transactie te voltooien, de verkoop van producten of diensten op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving te staken, en bestellingen die vermoedelijk frauduleus zijn, te annuleren of vast te houden. In geval van een fout, onjuistheid of ontbrekende informatie in de prijs of anderszins op de Site of de App behoudt Traeger zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken, bestellingen te annuleren en al die fouten of ontbrekende informatie zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren, ook nadat een bestelling is geplaatst.


ALGEMENE VOORWAARDEN CADEAUBONNEN.

Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld bij www.traeger.com. Voor toepassing moeten cadeauboncodes worden ingevoerd bij het afrekenen. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoeden, tenzij dit wettelijk verplicht is, en kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of worden toegepast op eerdere aankopen. Traeger is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaubonnen. Het is ten strengste verboden om cadeaubonnen van Traeger door te verkopen. De voorwaarden voor cadeaubonnen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


GEBRUIKERSCONTENT.

Het is mogelijk dat Gebruikers met de Diensten content kunnen verstrekken, waaronder beoordelingen, recensies, opmerkingen, afbeeldingen, filmpjes, recepten of andere soorten media ("Gebruikerscontent"). Door dergelijke Gebruikerscontent beschikbaar te stellen via de Diensten, verklaart de Gebruiker dat de Gebruikerscontent niet vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk beschermd is en verleent hij Traeger een eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, onherroepelijke, voor sublicentiëring vatbare, wereldwijde licentie, waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, om Gebruikerscontent te gebruiken, kopiëren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, in het openbaar te vertonen, te verkopen en/of te distribueren in verband met de exploitatie en aanbieding van de Diensten. De Gebruiker zal geen Gebruikerscontent plaatsen die schade kan toebrengen aan personen of entiteiten, die vals of misleidend is, die inbreuk maakt op het auteurs-, octrooi- of merkrecht, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van derden, die inbreuk maakt op iemands recht op privacy of publiciteit, die in strijd is met wet- of regelgeving, die (links naar) content bevat die kunnen worden beschouwd als lasterlijk, smadelijk, bewust vals, frauduleus, onfatsoenlijk, gewelddadig, obsceen, godslasterlijk, haatzaaiend, discriminerend, dan wel bedreigend of intimiderend op grond van ras of religie, of die niet in overeenstemming is met het veilige en juiste gebruik van een product of dienst van Traeger. De Gebruiker verklaart en garandeert dat de Gebruiker eigenaar is van alle Gebruikerscontent dan wel beschikt over alle rechten die nodig zijn om Traeger die licentierechten op de Gebruikerscontent te verlenen. Indien de Gebruiker Traeger in de Gebruikerscontent voorziet van ideeën, voorstellen, suggesties of andere materialen met betrekking tot de Diensten of andere producten of diensten van Traeger, dan mag Traeger die feedback op elke gewenste manier en voor elk gewenst doel gebruiken zonder beperking of vergoeding aan Gebruiker. Traeger behoudt het recht om Gebruikerscontent om welke reden dan ook te verwijderen.


RECHT OM TOEZICHT UIT TE OEFENEN OP GEBRUIKERS.

Hoewel Traeger niet verplicht is om toezicht te houden op de toegang tot of het gebruik van de Diensten of op Content, noch om Gebruikerscontent te controleren of te bewerken, heeft Traeger het recht om dit te doen met het oog op de exploitatie van de Diensten, het toezicht op naleving van deze Voorwaarden en de naleving van toepasselijke wetgeving of andere wettelijke vereisten. Traeger behoudt zich te allen tijde het recht voor, maar is niet verplicht, om zonder voorafgaande kennisgeving Gebruikerscontent te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, om welke reden dan ook, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de situatie waarin Traeger, geheel ter beoordeling van de Vennootschap, van mening is dat Gebruikerscontent aanstootgevend is of in strijd is met deze Voorwaarden.


INTELLECTUELE EIGENDOM.

De informatie en materialen die door Traeger via de Diensten worden geplaatst, gegenereerd, verstrekt of anderszins beschikbaar gesteld, niet zijnde Gebruikerscontent, zijn eigendom van Traeger en haar licentiegevers ("Content van Traeger") en worden beschermd door auteursrecht, merkrecht en andere wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Gebruikerscontent en Content van Traeger worden hierin tezamen aangeduid als "Content". Traeger en haar licentiegevers zijn exclusief rechthebbende in verband met alle wereldwijde (eigendoms)rechten en belangen met betrekking tot de Content van Traeger en de Diensten, daaronder begrepen alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten ("IE van Traeger"). De Gebruiker mag de Content van Traeger uitsluitend gebruiken voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, mits de Gebruiker ook de auteursrecht- of andere eigendomsaanduidingen (zoals watermerken) op de Content Traeger overneemt. Zonder schriftelijke toestemming van Traeger is het de Gebruiker niet toegestaan de Content van Traeger te verspreiden, aan te passen, te verzenden, te hergebruiken, te rapporteren of te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Traeger is niet verantwoordelijk voor de herpublicatie van Content zonder schriftelijke toestemming.


DIENSTEN VAN DERDEN EN EXTERNE LINKS.

Met de Site en de App kan de Gebruiker toegang krijgen tot of interactie hebben met apps, websites, materialen, producten of diensten van derden (de "Diensten van Derden"). Traeger heeft geen zeggenschap over deze Diensten van Derden, daaronder begrepen de juistheid, integriteit, kwaliteit, rechtmatigheid, bruikbaarheid of veiligheid daarvan, onderschrijft die niet en is daarvoor niet verantwoordelijk. De Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat het gebruik van de Diensten van Derden op eigen risico van de Gebruiker plaatsvindt en onderworpen is aan alle voorwaarden, bepalingen en beleidsregels die van toepassing zijn op die Diensten van Derden.


WIJZIGING EN ACTUALISERING VAN DE DIENSTEN.

Omdat de Diensten zich in de loop van de tijd ontwikkelen, kan Traeger te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving, geheel naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid, overgaan tot gehele of gedeeltelijke wijziging of staking van de Diensten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot productconnectiviteits-, smart home- en op WiFi gebaseerde functies (tezamen: de "WiFIRE-functies"). Alle WiFIRE-functies zijn aan wijziging onderhevig en kunnen te allen tijde worden aangepast of verwijderd. De Gebruiker verklaart alle updates onmiddellijk te zullen installeren en de meest actuele versie van de software die beschikbaar is voor de Diensten te zullen gebruiken. De Gebruiker is ervan op de hoogte dat, als de Gebruiker geen bijgewerkte software gebruikt, of als de Gebruiker een besturingssysteem of mobiel apparaat heeft dat niet de meest bijgewerkte software ondersteunt, de Diensten of bepaalde functies van de Diensten mogelijk niet beschikbaar zijn of niet correct functioneren.


BEËINDIGING.

Traeger behoudt zich te allen tijde het recht voor om het account van de Gebruiker of diens toegang tot de Diensten onmiddellijk op te schorten, te beperken of te beëindigen, om welke reden dan ook, daaronder begrepen doch niet beperkt tot overtreding door de Gebruiker van deze Voorwaarden. Bij beëindiging van Diensten eindigt automatisch het recht van de Gebruiker op toegang tot en gebruikmaking van die beëindigde Diensten.


AFWIJZING VAN GARANTIES.

DE DIENSTEN EN CONTENT VAN TRAEGER WORDEN VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH OP DAT MOMENT BEVINDEN ("AS IS"), ZONDER ENIGE GARANTIE VAN TRAEGER. DE GEBRUIKER MAAKT OP EIGEN RISICO GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN CONTENT VAN TRAEGER. VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN WIJST TRAEGER ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, DAARONDER BEGREPEN GARANTIES MET BETREKKING TOT GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERHANDELBAARHEID, GEGEVENSVERLIES EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. VOORTS VERLEENT TRAEGER GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, GETROUWHEID, VOLLEDIGHEID OF KWALITEIT VAN INFORMATIE OF CONTENT VAN TRAEGER IN OF VERBAND HOUDEND MET DE DIENSTEN. TRAEGER KAN DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN GEBRUIKERSCONTENT NIET GARANDEREN EN GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES AF MET BETREKKING TOT GEBRUIKERSCONTENT.


VRIJWARING.

De Gebruiker zal Traeger en zijn functionarissen, aandeelhouders, werknemers, agenten, directeuren, dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, dienstverleners en licentiegevers (de "Gevrijwaarde Partijen") vrijwaren en schadeloosstellen in verband met alle vorderingen, geschillen, eisen, aanspraken, schade, verliezen, (on)kosten, vonnissen, sancties en boetes (daaronder begrepen doch niet beperkt tot redelijke advocaat- en accountantskosten) (tezamen: de "Vorderingen") die mochten opkomen als gevolg van of op enigerlei wijze in verband met (i) de toegang tot of het gebruik van de Diensten of Content door de Gebruiker, (ii) Gebruikerscontent, (iii) de (vermeende) overtreding door Gebruiker van deze Voorwaarden, (iv) de (vermeende) inbreuk op rechten van derden, (v) de (vermeende) overtreding door de Gebruiker van toepasselijke wet- of regelgeving, (vi) nalatigheid, frauduleuze activiteiten of opzet aan de zijde van de Gebruiker, (vii) het gebruik door de Vennootschap of een andere Gevrijwaarde Partij van of het uitgaan door deze van door de Gebruiker verstrekte informatie bij het verlenen van de Diensten of anderszins in verband met deze Voorwaarden, (viii) handelingen of activiteiten die Traeger of een andere Gevrijwaarde Partij verricht in verband met de Diensten of deze Voorwaarden op direct verzoek of directe aanwijzing van iemand van wie in redelijkheid mag worden aangenomen dat hij de Gebruiker is (elk van deze handelingen of activiteiten: een „Verzochte Handeling"), (ix) het gebruik door de Vennootschap of een andere Gevrijwaarde Partij van of het door deze uitgaan van informatie of gegevens die voortvloeien uit die Verzochte Handelingen, of (x) het niet correct opvolgen door de Gebruiker van de aanwijzingen van Traeger met betrekking tot de Diensten.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

TRAEGER EN HAAR FUNCTIONARISSEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, DIRECTEUREN, DOCHTERONDERNEMINGEN, VERBONDEN ONDERNEMINGEN, RECHTSOPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, DIENSTVERLENERS OF LICENTIEGEVERS ZIJN NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR (1) ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, BIJKOMENDE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE, (2) GEDERFD GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS, GEMISTE OPDRACHTEN OF GEDERFDE WINST (DIRECT DAN WEL INDIRECT), IN ALLE GEVALLEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF CONTENT, ONGEACHT DE RECHTSFIGUUR EN ONGEACHT OF TRAEGER WAS GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE, ZELFS ALS EEN RECHTSMIDDEL ZIJN ESSENTIËLE DOEL MIST. DIT ARTIKEL GELDT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET RECHT.


AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIES.

DE GEBRUIKER DOET AFSTAND VAN ELK RECHT OM VORDERINGEN TEGEN TRAEGER IN TE STELLEN ALS VERTEGENWOORDIGER OF LID IN EEN COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE, BEHOUDENS VOOR ZOVER DIE AFSTANDSVERKLARING VERBODEN IS OP GROND VAN HET RECHT OF DOOR EEN RECHTER IN STRIJD WORDT GEACHT MET DE OPENBARE ORDE. VOOR ZOVER HET DE GEBRUIKER OP GROND VAN HET RECHT OF DOOR DE RECHTER IS TOEGESTAAN OM EEN COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE TEGEN TRAEGER IN TE STELLEN, STEMT DE GEBRUIKER ERMEE IN DAT DE GEBRUIKER GEEN RECHT HEEFT OP VERGOEDING VAN ADVOCAATKOSTEN OF KOSTEN IN VERBAND MET HET VOEREN VAN DE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE.


WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN.

Traeger kan de Voorwaarden te allen tijde, geheel ter beoordeling van de Vennootschap, wijzigen. Indien Traeger een wezenlijke wijziging aanbrengt in deze Voorwaarden zal Traeger de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen door middel van een kennisgeving op de webpagina of het in inlogportaal van Traeger. Als de Gebruiker de Diensten na een dergelijke wijziging blijft gebruiken, houdt dat in dat de Gebruiker de gewijzigde Voorwaarden erkent en ermee instemt om aan het daarin bepaalde gebonden te zijn. Wijzigingen in de Voorwaarden zijn van kracht zodra ze op deze pagina zijn geplaatst.


TOEPASSELIJK RECHT; AFSTAND VAN JURYPROCES.

Op deze Voorwaarden is het recht van de Staat Utah, Verenigde Staten van Amerika, van toepassing, met uitsluiting van de daar geldende beginselen van conflictenrecht. DE GEBRUIKER DOET HIERBIJ, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, AFSTAND VAN ENIG RECHT DAT DE GEBRUIKER MOCHT HEBBEN OP EEN JURYPROCES IN ENIGE GERECHTELIJKE PROCEDURE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN OF DE HIERIN BEOOGDE DIENSTEN. Partijen komen overeen dat voor elke aangelegenheid waarvoor rechterlijke tussenkomst vereist is, de staats- en federale rechtbanken van Salt Lake County, Utah, absoluut en relatief bevoegd zullen zijn.


ALGEMEEN.

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Traeger en de Gebruiker met betrekking tot de Diensten en Content, en treden in de plaats van alle eerdere mondelinge dan wel schriftelijke afspraken, mededelingen en overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze Voorwaarden kunnen uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijk wijzigingsdocument, ondertekend door partijen of zoals anders is bepaald in artikel 16. Indien enig deel van deze Voorwaarden onverbindend of ongeldig wordt geoordeeld, wordt dat deel verwijderd en laat dit de geldigheid en verbindendheid van de Voorwaarden en de bepalingen hiervan voor het overige onverlet. Kennisgevingen of andere mededelingen van Traeger uit hoofde van deze Voorwaarden vinden plaats per e-mail en/of door plaatsing op de Site of in de App. Verzuim door Traeger om enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden te handhaven, wordt niet geacht een verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling in te houden.


CONTACTGEGEVENS.

Voor vragen over deze Voorwaarden kan contact worden opgenomen met Traeger via legal@traeger.com.