Skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Traeger.com/nl/nl Algemen Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beheren het gebruik van de website van Traeger Grills. Het gebruik van deze site betekent dat u alle algemene voorwaarden volledig aanvaardt. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze website kan een overtreding zijn op de wetten van het auteursrecht, de privacy, het handelsmerk, de publiciteit en de communicatievoorschriften en statuten. Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in onze website te gebruiken voor wettige, legitieme doeleinden en stemt u ermee in onze website niet te gebruiken voor activiteiten die een civiel- of strafrechtelijk delict zouden vormen of de wet zouden overtreden. Wij behouden ons het recht om aan iedereen, op elk ogenblik, om welke reden dan ook, de dienst te weigeren. Al het materiaal op deze site, visueel of geschreven, tenzij anders vermeld, is eigendom van Traeger Grills en/of zijn licentiegevers en wordt verondersteld auteursrechtelijk beschermd te zijn. Alle website materiaal hierin valt onder de intellectuele eigendomsrechten en zijn voorbehouden. Het materiaal mag alleen bekeken, gedownload en gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, volgens de algemene voorwaarden van dit bedrijf. Materiaal van de Traeger Grills website kan niet gebruikt worden voor herpublicatie en mag niet worden verkocht of verhuurd, gereproduceerd, gerepliceerd of anderszins gekopieerd voor bedrijfsgewin. Traeger Grills geeft geen persoonlijke informatie door aan derden, noch slaan wij informatie over uw bezoek op voor ander gebruik dan voor het analyseren van de inhoudsprestaties door middel van cookies, die u op elk moment kunt uitschakelen door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het herpubliceren van inhoud die op deze site gevonden wordt op andere websites of media zonder toestemming. Traeger behoudt zich het recht voor om commentaren of inzendingen met betrekking tot deze site te verwijderen die als spam of twijfelachtige spam, godslastering, taalgebruik of concepten die als aanstootgevend kunnen worden beschouwd. Onze website kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij behouden ons het recht om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken (ook nadat een bestelling is ingediend). Dergelijke onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen kunnen betrekking hebben op productbeschrijving, prijs, promotie en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die op basis van onjuiste prijs- of beschikbaarheidsinformatie zijn geplaatst, te annuleren of te weigeren, voor zover de toepasselijke wet dat toestaat. Indien wij menen dat u een valse of frauduleuze bestelling hebt gedaan, hebben wij het recht de bestelling te annuleren en de bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen. Wij hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de kleur en het ontwerp van onze producten zo nauwkeurig mogelijk op onze website wordt weergegeven. Alle aankopen via Traegergrills.com zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het product. Naar eigen goeddunken kunnen wij de hoeveelheden die op onze website worden aangeboden beperken of annuleren, of de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, huishouden, geografische regio of rechtsgebied beperken. Alle inhoud die op de website van Traeger Grills wordt verstrekt, is alleen voor informatieve doeleinden. De eigenaar van deze site geeft geen garanties voor de juistheid van de informatie op onze site of die u vindt door een link op deze site te volgen. Traeger is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen of beschikbaarheid van de informatie. Er kunnen zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen worden aangebracht aan pagina's binnen de Traeger Grills website. Door de website van Traeger Grills te gebruiken, aanvaardt u alle risico's die verbonden zijn aan het bekijken en doorbladeren van de site. De Traeger Grills website mag niet gebruikt worden op een manier die schade toebrengt aan de site of de toegankelijkheid van de site, of die op enigerlei wijze onwettig, frauduleus of illegaal is. Elk gebruik van spyware, Trojaans paard, worm of virus van die aard is verboden. Elke geautomatiseerde verzamelen van data of ongevraagde commerciële transmissies in verband met de Traeger Grills site is verboden. U stemt ermee in dat u niet zult proberen het netwerk of de beveiligingsfuncties van onze website te verstoren of ongeoorloofde toegang tot onze systemen te krijgen. Elke activiteit van deze aard en elke informatie daarin zal worden vervolgd in de ruimste zin van de wet. De Traeger Grills website wordt aan het publiek verstrekt "zoals het is", zonder garantie of verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet. Deze website garandeert niet dat hij direct beschikbaar is of dat het materiaal dat erin staat iets anders is dan de meningen en de originaliteit van Traeger. Traeger is ook niet verantwoordelijk en zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele virussen die uw computer kunnen infecteren of beschadigen door het bekijken, downloaden of ontvangen van audio van de Traeger site. Alle informatie die door een kijker naar de site wordt gestuurd, met inbegrip van verzoeken of opmerkingen, is niet-vertrouwelijk en wordt niet gecompenseerd. Traeger Grills is tegenover niemand aansprakelijk, voor de inhoud, het gebruik of andere verbindingen binnen deze site. Deze site wordt gratis ter beschikking gesteld en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijke of commerciële schade. Enig verlies van winst, contracten of zakelijke overeenkomsten valt niet onder de aansprakelijkheid van Traeger Grills. Alle handelingen die in strijd zijn met de website en die resulteren in verlies, schade, uitgaven en aansprakelijkheden, met inbegrip van en zonder beperking tot gerechtskosten en alle kosten die Traeger Grills of een derde partij oploopt bij de afwikkeling van een claim als gevolg van een schending van deze voorwaarden, worden aan Traeger Grills vergoed. U aanvaardt verder dat Traeger grills, als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers en kaderleden beperkt. Het gebruik van deze site toont aan dat u ermee instemt nooit een persoonlijke vordering in te stellen tegen een werknemer of kaderlid van Traeger met betrekking tot enig verlies dat u zou kunnen lijden in verband met de Traeger Grills website. Het gebruik van deze site bevestigt dat u instemt dat de aansprakelijkheidsbeperkingen die in deze websitevoorwaarden staan, de leidinggevenden, bestuursleden, werknemers, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van Traeger Grills beschermen, evenals Traeger Grills. Volgens deze voorwaarden is Traeger Grills niet verantwoordelijk voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van Traeger Grills. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de aansprakelijkheid die in deze voorwaarden is vastgesteld, redelijk is.

Algemene voorwaarden voor Pellets For Life wedstrijd

PELLETS FOR LIFE WEDSTRIJD OFFICIEEL REGLEMENT ("Officieel Reglement") GEEN AANKOOP NODIG. AANKOOP ZAL UW KANS OM TE WINNEN NIET VERGROTEN. 1. Geschiktheid: Pellets for Life wedstrijd (de "Wedstrijd") staat open voor legale inwoners van de Verenigde Staten van Amerika (inclusief het District Columbia en exclusief New York, Florida en Rhode Island) die ten minste achttien (18) jaar oud zijn op het moment van deelname, die een internetverbinding hebben, en toegang tot de website Traegergrills.com en acceptatie van het privacybeleid van Traeger Pellet Grills LLC ("Traeger") dat beschikbaar is op https://www.traegergrills.com/privacy-policy. Werknemers van Traeger Pellet Grill LLC ("Traeger") en hun filialen en naaste familieleden en huisgenoten van elk van deze werknemers komen niet in aanmerking om aan de Wedstrijd deel te nemen. De Wedstrijd is onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en plaatselijke wet- en regelgeving en is ONGELDIG WAAR VERBODEN DOOR DE WET. 2. Akkoord met de Officiële Regels: Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaat de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze Officiële Regels en de beslissingen van Traeger, die definitief en bindend zijn in alle zaken die betrekking hebben op de Wedstrijd. 3. Wedstrijdperiode: De Wedstrijd begint om 12:00 AM MST op zaterdag 15 augustus 2020 en eindigt om 11:59 PM MST op maandag 31 augustus 2020 (tesamen de "Wedstrijdperiode"). De computer van Traeger is de officiële tijdwaarneming voor de Wedstrijd. 4. Hoe deelnemen? Tijdens de Wedstrijdperiode: (i) gaat u naar https://www.traegergrills.com/sweepstakes ("Website") en vult u de aanvraag in. Limiet: één (1) Deelname per persoon gedurende de Wedstrijdperiode. Door uw e-mail in te zenden, geeft u aan dat u periodiek marketing- en promotiemateriaal via e-mail van Traeger wenst te ontvangen. U kunt uw toestemming om marketing- en reclamemateriaal te ontvangen op elk moment intrekken door gebruik te maken van de afmeld link die u in de elektronische berichten aantreft. 5. Selectie van de winnaar: De Wedstrijd zal beheerd worden en één (1) winnaar zal gekozen worden door Traeger naar eigen en absoluut goeddunken van Traeger. De selectie van de potentiële winnaar is definitief en bindend in alle zaken die betrekking hebben op de Wedstrijd, en Traeger zal de potentiële winnaar van de Wedstrijd selecteren op of rond 12:00 PM MST op 7 september 2020. De kans om te winnen hangt af van het aantal Inzendingen tijdens de Wedstrijdperiode. 6. Vereisten voor de winnaar: Potentiële winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht. De potentiële winnaars moeten dan binnen drie (3) dagen op de e-mail reageren. Indien een potentiële winnaar niet binnen drie (3) dagen reageert, kan Traeger, naar eigen goeddunken, een andere winnaar kiezen. De winnaar is verantwoordelijk voor alle federale, staats- of lokale belastingverplichtingen in verband met de Prijzen. 7. Prijzen: Er zal maar één (1) winnaar van de Wedstrijd zijn, die het volgende zal ontvangen: een geschenkbon waarmee de klant (i) 4 gratis zakken pellets per maand kan krijgen gedurende zijn hele leven of gedurende 30 jaar, onafhankelijk welk bedrag; of (ii) $30.000,00. (gezamenlijk de "Prijzen"). De pellet keuze geschiedt op basis van beschikbaarheid. De totale geschatte waarde van de Prijzen is dat Prijzen zijn niet overdraagbaar. Traeger behoudt zich het recht voor om de Prijzen of een deel van de Prijzen te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien de aangewezen prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar zou zijn. Geschatte winkelwaarde ("ARV"): $ 56.999. De werkelijke waarde kan variëren op grond van de soorten pellets en de verzend locatie. De winnaar zal het eventuele verschil tussen de werkelijke prijs en de ARV niet ontvangen. 8. Publiciteit: Het aanvaarden van de prijs betekent dat de winnaar ermee instemt dat Traeger de naam, het adres (stad, staat), de gelijkenis, de foto-inzending en/of de informatie over de prijs van de winnaar mag gebruiken voor contextuele doeleinden wereldwijd, inclusief het internet, zonder beperking en zonder verdere betaling of vergoeding, behalve waar dit bij wet verboden is. 9. Privacy: Informatie die van de deelnemers wordt verzameld, valt onder het privacybeleid van Traeger dat te vinden is op https://www.traegergrills.com/privacy-policy. 10. Wedstrijdresultaten: Voor de naam van de winnaar van de Wedstrijd stuurt u een zelf geadresseerde gefrankeerde envelop naar "Pellets For Life Contest" c/o Lindsey Voorhees: 1215 E. Wilmington Ave, Suite 200, Salt Lake City, UT 84106. De aanvragen moeten uiterlijk voor 31 augustus 2020 ontvangen zijn. 11. Sponsor en Administrator: Traeger Administrator- Lindsey Voorhees: 1215 E. Wilmington Ave, Suite 200, Salt Lake City, UT 84106. Deze Wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of beheerd door Social Media Platforms, noch zijn Sociale Media Platforms op enigerlei wijze verbonden aan de Wedstrijd. Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Wedstrijd moeten worden gericht aan Traeger, en niet aan de Sociale Media Platforms. Deelnemer vrijwaart alle Sociale Media Platforms volledig van enige claim die voortvloeit uit de deelname van de deelnemer aan de Wedstrijd. Onder "Sociale Media Platforms" wordt verstaan Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, LinkedIn, enz.

Algemene voorwaarden voor mobiel berichtenverkeer

Doe mee aan het sms-programma van Traeger Grills door SMOKE te sms'en naar 48760. De frequentie van de berichten kan variëren. Traeger Grills SMS-berichten zijn berichten die klanten op de hoogte brengen van speciale aanbiedingen, recepten en evenementen van Trager Grills. Bij inschrijving, gaat u akkoord met het ontvangen van geautomatiseerde marketingberichten op het telefoonnummer dat u bij uw inschrijving hebt gebruikt. Toestemming is niet vereist als voorwaarde voor de aankoop van goederen of diensten. In het geval dat u uw mobiele nummer wijzigt of deactiveert, is het uw verantwoordelijkheid om Traeger Grills op de hoogte te brengen op 1-800-TRAEGER om uw nummer te laten verwijderen. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Afhankelijk van uw sms-abonnement, kan het zijn dat uw provider de sms kost in rekening brengt. Mobiele operatoren zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten. Algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. U kunt op elk moment "STOP" sms'en naar 48760. Dit zal voorkomen dat u in de toekomst nog sms'jes van Traeger Grills ontvangt. U kunt op elk moment "HELP" sms'en naar 48760. U kunt ons ook bellen op 1-800-TRAEGER of contact met ons opnemen via: Bekijk ons privacy beleid : https://www.traegergrills.com/privacy-policy

Algemene voorwaarden voor Game Day Giveaway

1. Deelnemen: A. Gebruikers kunnen op de volgende manier deelnemen aan de "Game Day Giveaway": 1. Maak een foto van de wekelijkse recepten uitdaging 2. Post het met #TraegerGameDay vóór zondagavond 23:00 uur MST (profiel moet openbaar zijn om mee te kunnen doen) 3. Elke opmerking en/of foto die beledigende, ongepaste of vulgaire beelden bevat, bepaald door Traeger Grills, zal gediskwalificeerd worden. 2. "Game Day Giveaway" begint 26 augustus 2019 om 12:00 uur MST en stopt op 20 oktober 2019 23:00 uur MST. De winnaars worden elke maandag bekendgemaakt op het Instagram-account van Traeger Grills, voorafgaand aan de wekelijkse uitdaging. De prijzen variëren van week tot week, tot aan de hoofdprijs. Er wordt één winnaar gekozen die een Ironwood 885 wint + een privé Shop Class met uw pitmaster naar keuze Om voor de hoofdprijs in aanmerking te komen, moet de deelnemer aan alle wekelijkse uitdagingen meedoen. De winnaar zal een persoonlijk bericht moeten sturen met de volgende informatie om zijn prijs te kunnen inwisselen: 1. Voor- en achternaam, 2. Adres, 3. Telefoonnummer 4. E-mailadres, alleen gebruikt om contact op te nemen. Deelnemers zijn niet verplicht om informatie over Traeger Wood Pellet Grills en/of de "Game Day Giveaway" te kopen of te delen. Elke gedeelde post zal beschouwd en aanvaard worden als een officiële inzending, zolang de deelnemer binnen het vasteland van de V.S. woont. Door de inzending te plaatsen in de commentaar op het Traeger Grill's speciale "Game Day Giveaway," stemt de deelnemer ermee in dat Traeger Wood Pellet Grills, LLC alle ingezonden inhoud en beeldmateriaal mag gebruiken, om te publiceren op elk publicatiekanaal dat eigendom is van Traeger Wood Pellet Grills, LLC. Dit is een door Traeger Grills gesponsord evenement en is niet verbonden met de voor dit evenement gebruikte publicatieplatforms. De Sponsor behoudt zich het recht voor, om ieder individu te diskwalificeren waarvan hij, naar eigen goeddunken, vindt dat het knoeit met het deelnameproces of de werking van de wedstrijd, dat het handelt in strijd met de Officiële Regels of om enige andere reden die de Sponsor naar eigen goeddunken bepaalt. De prijzen kunnen niet worden teruggegeven of geruild voor andere artikelen. De winnaars moeten +18 jaar zijn om in aanmerking te komen. Alleen voor de VS.

Algemene voorwaarden van Heroes of the Dallas Traegerhood Giveaway

OFFICIEËLE REGELS ("Officiële Regels") GEEN AANKOOP NODIG. AANKOPEN ZULLEN UW KANS OM TE WINNEN NIET VERGROTEN. GEBRUIK GEEN MEERDERE FACEBOOK ACCOUNTS OM UW WINKANSEN TE VERGROTEN. 1. Geschiktheid: Heroes of the Dallas Traegerhood Wedstrijd (de "Wedstrijd") staat open voor legale inwoners van de Verenigde Staten (inclusief het District of Columbia) die ten minste achttien (18) jaar oud zijn op het moment van deelname, die een internetverbinding hebben, toegang tot de website Traegergrills.com hebben en het privacybeleid van Traeger Pellet Grills LLC aanvaarden ("Traeger") die beschikbaar zijn op https://www.traegergrills.com/privacy-policy. Werknemers van Traeger Pellet Grill LLC ("Traeger") en hun filialen en naaste familieleden en huisgenoten van elk van deze werknemers komen niet in aanmerking om aan de Wedstrijd deel te nemen. De Wedstrijd is onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en plaatselijke wet- en regelgeving en is ONGELDIG WAAR VERBODEN DOOR DE WET. 2. Akkoord met de Officiële Regels: Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaat de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de Officiële Regels en de beslissingen van Traeger, die definitief en bindend zijn in alle zaken die betrekking hebben op de Wedstrijd. 3. Timing: De Wedstrijd begint om 12:00 AM MST woensdag 20 juli 2020 en eindigt om 23:59 PM MST zondag 31 juli 2020 (tezamen de "Wedstrijdperiode"). De computer van Traeger is de officiële tijdwaarneming voor de Wedstrijd. 4. Hoe deelnemen?: Tijdens de Wedstrijdperiode: (i) gaat u naar https://www.traegergrills.com/sweepstakes ("Website") en vult u de aanvraag in. Limiet: één (1) Deelname per persoon gedurende de Wedstrijdperiode. Door uw e-mail in te zenden, geeft u aan dat u periodiek marketing- en promotiemateriaal via e-mail van Traeger wenst te ontvangen. U kunt uw toestemming om marketing- en reclamemateriaal te ontvangen op elk moment intrekken door gebruik te maken van de afmeld link die u in de elektronische berichten aantreft. 5. Selectie van de winnaar: De Wedstrijd zal beheerd worden Traeger en vijf (5) winnaars zullen geselecteerd worden door Traeger, naar eigen en absoluut goeddunken van Traeger. De selectie van de potentiële winnaar is definitief en bindend in alle zaken die betrekking hebben op de Wedstrijd, en Traeger zal de potentiële winnaar van de Wedstrijd selecteren op of rond 12:00 PM MST op 31 juli 2020. De kans om te winnen hangt af van het aantal Inzendingen tijdens de Wedstrijdperiode. 6. Vereisten voor de winnaar: Potentiële winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht. De potentiële winnaars moeten dan binnen drie (3) dagen op de e-mail reageren. Indien een potentiële winnaar niet binnen drie (3) dagen reageert, kan Traeger, naar eigen goeddunken, een andere winnaar kiezen. De winnaar is verantwoordelijk voor alle federale, staats- of lokale belastingverplichtingen in verband met de Prijzen. 7. Prijzen: Er zal één (1) winnaar van de Wedstrijd zijn die het volgende zal ontvangen: (i) één Traeger Ironwood 885; (ii) één grill hoes; (iii) plank (iv) selectie van kruiden en sauzen; en (v) selectie van pellets (gezamenlijk de "Prijzen") , De Prijs zal verzonden wornden naar de winnaar wonende in de Verenigde Staten (verzonden door Traeger binnen acht (8) weken nadat de winnaar de Prijs heeft geclaimd). De totale geschatte waarde van de Prijzen is dat Prijzen niet overdraagbaar zijn, en de winnaar mag de Prijzen niet inwisselen voor een andere prijs of voor geld. Traeger behoudt zich het recht voor om de Prijzen of een deel van de Prijzen te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien de aangewezen prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar zou zijn. 8. Publiciteit: Het aanvaarden van de prijs betekent dat de winnaar ermee instemt dat Traeger de naam, het adres (stad, staat), de gelijkenis, de foto-inzending en/of de informatie over de prijs van de winnaar mag gebruiken voor contextuele doeleinden wereldwijd, inclusief het internet, zonder beperking en zonder verdere betaling of vergoeding, behalve waar dit bij wet verboden is. 9. Privacy: Informatie die van de deelnemers wordt verzameld, valt onder het privacybeleid van Traeger dat te vinden is op https://www.traegergrills.com/privacy-policy. 10. Wedstrijdresultaten: Voor de naam van de winnaar van de Wedstrijd stuurt u een zelf geadresseerde en gefrankeerde envelop naar "Traeger Vaderdagwedstrijd" c/o Annie Cassell: 1215 E. Wilmington Ave, Suite 200, Salt Lake City, UT 84106. De aanvragen moeten vóór 31 augustus 2020 ontvangen zijn. 11. Sponsor en Administrator: Traeger- Annie Cassell: 1215 E. Wilmington Ave, Suite 200, Salt Lake City, UT 84106. Deze Wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of beheerd door Social Media Platforms, noch zijn Sociale Media Platforms op enigerlei wijze verbonden aan de Wedstrijd. Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Wedstrijd moeten worden gericht aan Traeger, en niet aan de Sociale Media Platforms. Deelnemer vrijwaart alle Sociale Media Platforms volledig van enige claim die voortvloeit uit de deelname van de deelnemer aan de Wedstrijd. Onder "Sociale Media Platforms" wordt verstaan Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, LinkedIn, enz.

Your Cart